Sağlık Bakanlığı 2020 Sosyal Çalışmacı Unvan Değişikliği Soruları

Sağlık Bakanlığı 2020 Sosyal Çalışmacı Unvan Değişikliği Soruları

Sağlık Bakanlığı 2020 Sosyal Çalışmacı Unvan Değişikliği Soruları
Yayınlama: 20.02.2023
23
A+
A-

Sağlık Bakanlığı 2020 Sosyal Çalışmacı Unvan Değişikliği Soruları

1. Çocuk odaklı sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde kullanılacak ödeneğin illere dağıtılmasına yönelik planlamayı yapmak, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hangi daire başkanlığının görevidir?

A) Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
B) Çocuk Hakları Daire Başkanlığı
C) Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı
D) Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı
E) Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çocuk odaklı sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde kullanılacak ödeneğin illere dağıtılmasına yönelik planlamayı yapmak, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevidir. Buna göre doğru cevap a seçeneği Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olacaktır.

2. Aşağıdakilerden hangisi şiddetle yüz yüze olan kadınlarla dayanışmayı sürdürmek, aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla 1990 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur?

A) Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
B) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
C) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
D) Kadın Dayanışma Vakfı
E) Şiddet Önleme ve Rehabilitasyon Derneği

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, şiddetle yüz yüze olan kadınlarla dayanışmayı sürdürmek, aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla 1990 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Doğru cevap b seçeneği Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olacaktır.

3. Sosyal çalışmanın psikoloji, sosyoloji, ekonomi, antropoloji gibi farklı disiplinlerin geniş alanlarından yararlanma haline ne ad verilir?

A) Sosyal çalışmanın kapsayıcılığı
B) Sosyal çalışmanın kuramsal temeli
C) Sosyal çalışmanın evrenselliği
D) Sosyal çalışmanın eklektik bilgi temeli
E) Sosyal çalışmanın yaygınlığı

Sosyal çalışmanın psikoloji, sosyoloji, ekonomi, antropoloji gibi farklı disiplinlerin geniş alanlarından yararlanma haline sosyal çalışmanın eklektik bilgi temeli denir. Doğru cevap d seçeneği sosyal çalışmanın eklektik bilgi temeli olacaktır.

4. I. İnsanlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ve insanları bağlantılandırmak kapsamında çevresi içinde birey kavramını kullanmak
II. İnsanların sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak kapsamında “çevresi içinde birey” kavramını kullanmak
III. Risk altındaki grupları güçlendirmek, sosyal ve ekonomik adaleti sağlamak
IV. Sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak
V. Sosyal politikanın geliştirilmesi ve ilerlemesini sağlamak adına sistemlerin etkili ve insancıl çalışmasını geliştirmek

Yukarıdakilerden hangileri sosyal çalışma biliminin uygulayıcıları olan sosyal çalışmacıların (sosyal hizmet uzmanlarının) amaçlarındandır?

A) Yalnız III
B) I ve IV
C) III ve V
D) II, III ve V
E) I, II, III, IV ve V

İnsanlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ve insanları bağlantılandırmak kapsamında çevresi içinde birey kavramını kullanmak, insanların sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak kapsamında “çevresi içinde birey” kavramını kullanmak, risk altındaki grupları güçlendirmek, sosyal ve ekonomik adaleti sağlamak, sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak ve sosyal politikanın geliştirilmesi ve ilerlemesini sağlamak adına sistemlerin etkili ve insancıl çalışmasını geliştirmek sosyal çalışmacıların amaçlarındandır. Doğru cevap e seçeneği I, II, III, IV ve V olacaktır.

5. Aşağıdakilerden hangisi herkes için geçerli olan ve doğumdan başlayarak içinde bulunan zaman kadar geçen yılların toplamını ifade eden yaşlanma türüdür?

A) Sosyal yaşlanma
B) Patolojik yaşlanma
C) Biyolojik yaşlanma
D) Psikolojik yaşlanma
E) Kronolojik yaşlanma

Kronolojik yaşlanma, herkes için geçerli olan ve doğumdan başlayarak içinde bulunan zaman kadar geçen yılların toplamını ifade eden yaşlanma türüdür. Doğru cevap e seçeneği kronolojik yaşlanma olacaktır.

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının her bir bireyin fiziksel, psikolojik, duygusal ve ruhsal bütünlüğü ve refahını korumak için yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur?

A) Farklılığa saygı
B) Negatif ayrımcılığa meydan okuma
C) Adaletsiz politika ve uygulamalara meydan okumak
D) Kendi kaderini belirleme hakkına saygı
E) Kaynakların adilane dağılımı

Kendi kaderini belirleme hakkına saygı, sosyal çalışmacının her bir bireyin fiziksel, psikolojik, duygusal ve ruhsal bütünlüğü ve refahını korumak için yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur. Doğru cevap d seçeneği kendi kaderini belirleme hakkına saygı olacaktır.

7. Sosyal çalışmacının bilgi ve becerilerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını, çalışma azim ve kararlılığının güçlendirilmesini, hizmet sunum kalitesinin garanti altına alınmasını sağlamak amacıyla kıdemli ve yetkin bir sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilen yönetsel ve eğitsel rehberlik ve denetimi ifade eden kavram hangisidir?

A) Müdahale
B) Arabuluculuk
C) Son değerlendirme
D) Süpervizyon
E) Vaka yönetimi

Sosyal çalışmacının bilgi ve becerilerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını, çalışma azim ve kararlılığının güçlendirilmesini, hizmet sunum kalitesinin garanti altına alınmasını sağlamak amacıyla kıdemli ve yetkin bir sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilen yönetsel ve eğitsel rehberlik ve denetimi ifade eden kavram süpervizyondur. Doğru cevap d seçeneği süpervizyon olacaktır.

8. I. Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemlerin alınmasına karar vermek
II. Çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerin uygulanmasına karar vermek
III. Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş hâlde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirilmesine karar vermek
IV. Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemlerin alınmasına karar vermek
V. Çocuk Koruma Kanun’unda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasına karar vermek

Yukarıdakilerden hangileri aile mahkemesinin diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla görev alanına giren konularda küçükler hakkında karar verebileceği hususlar arasında yer alır?

A) Yalnız II
B) II ve V
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III, IV ve V

Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemlerin alınmasına karar vermek, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş hâlde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirilmesine karar vermek ve çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemlerin alınmasına karar vermek aile mahkemesinin diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla görev alanına giren konularda küçükler hakkında karar verebileceği hususlar arasında yer alır. Buna göre doğru cevap d seçeneği I, III ve IV olacaktır.

9. Aşağıdakilerden hangisi suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır?

A) Çocuk destek merkezleri
B) Çocuk eğitim evleri
C) Çocuk yuvaları
D) Çocuk izlem merkezleri
E) Çocuk evleri

Çocuk destek merkezleri, suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Buna göre doğru cevap a seçeneği çocuk destek merkezleri olacaktır.

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacıların hem ilişkiye geçtikleri bireyleri ve içinde bulundukları çevreyi olduğu gibi kabul etmeleri, yargılamamaları ve önyargılarından arınmaları ile yakından ilişkili mesleki değerdir?

A) Uzmanlık
B) Hizmet
C) Objektiflik
D) Sosyal adalet
E) Erdem

Objektiflik, sosyal çalışmacıların hem ilişkiye geçtikleri bireyleri ve içinde bulundukları çevreyi olduğu gibi kabul etmeleri, yargılamamaları ve önyargılarından arınmaları ile yakından ilişkili mesleki değerdir. Doğru cevap c seçeneği objektiflik olacaktır.

11. Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman tanınmıştır?

A) 1934
B) 1974
C) 1963
D) 1945
E) 1952

Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında tanınmıştır. Doğru cevap a seçeneği 1934 olacaktır.

12. Aşağıdakilerden hangisi her bireyin biricik olduğunun kabul edilmesinin önemini vurgulamakla birlikte bireyin ihtiyaçlarını, koşullarını ve potansiyel çözümlerini belirleyen daha geniş sosyoekonomik, politik ve kültürel yapının bir parçası olduğunun dikkate alınması gerektiğiyle ilgilenen sosyal hizmetin özgürleştirici değeridir?

A) Sosyal adalet
B) Güçlendirme
C) Otantiklik
D) Eşitlik
E) Bireysellikten uzaklaşma

Bireysellikten uzaklaşma, her bireyin biricik olduğunun kabul edilmesinin önemini vurgulamakla birlikte bireyin ihtiyaçlarını, koşullarını ve potansiyel çözümlerini belirleyen daha geniş sosyoekonomik, politik ve kültürel yapının bir parçası olduğunun dikkate alınması gerektiğiyle ilgilenen sosyal hizmetin özgürleştirici değeridir. Doğru cevap e seçeneği bireysellikten uzaklaşma olacaktır.

13. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

A) 2012
B) 2005
C) 1997
D) 1978
E) 1953

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 2005 yılında kabul edilmiştir. Doğru cevap b seçeneği 2005 olacaktır.

14. Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların korunmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir düzenlemedir?

A) Toplumsal Gelişme ve Kalkınma Bildirgesi
B) Avrupa Sosyal Şartı
C) Amsterdam Anlaşması
D) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımlarına İlişkin Sözleşme
E) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

Toplumsal Gelişme ve Kalkınma Bildirgesi, yaşlıların korunmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir düzenlemedir. Doğru cevap a seçeneği Toplumsal Gelişme ve Kalkınma Bildirgesi olacaktır.

15. I. Ahlakî dönem
II. Değerler dönemi
III. Karar verme süreci dönemi
IV. Dijital dönem
V. Etik standartlar ve risk yönetimi dönemi

Yukarıdakilerden hangileri Reamer’in sosyal hizmet etiğinin gelişim dönemlerindendir?

A) Yalnız II
B) III ve IV
C) IV ve V
D) I, II ve III
E) I, II, III, IV ve V

Ahlakî dönem, Değerler dönemi, Karar verme süreci dönemi, Dijital dönem ve Etik standartlar ve risk yönetimi dönemi Reamer’in sosyal hizmet etiğinin gelişim dönemlerindendir. Doğru cevap e seçeneği I, II, III, IV ve V olacaktır.

16. Bir eylemin ahlâken iyi bir eylem olabilmesi için onun eylemden etkilenen en yüksek sayıda insan için en yüksek mutluluğu meydana getirmesi gerekir. Yarar ya da en yüksek mutluluk ilkesi olarak bilinen sosyal hizmet etiği yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakım etiği
B) Kant etiği
C) Erdem etiği
D) Feminist etik
E) Faydacılık

Bir eylemin ahlâken iyi bir eylem olabilmesi için onun eylemden etkilenen en yüksek sayıda insan için en yüksek mutluluğu meydana getirmesi gerekir. Yarar ya da en yüksek mutluluk ilkesi olarak bilinen sosyal hizmet etiği yaklaşımı faydacılık yaklaşımıdır. Doğru cevap e seçeneği faydacılık olacaktır.

17. K- Sosyal çalışmacılar sosyal adaletsizlikle mücadele eder.
L- Sosyal çalışmacıların birincil amacı muhtaç insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlarla uğraşmaktır.
M- Sosyal çalışmacı mesleki uzmanlığını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalıdır.

1. Hizmet
2. Dürüstlük ve güvenilirlik
3. Bireyin onuru ve değeri
4. Sosyal adalet
5. Yetkinlik

Yukarıdaki Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) tarafından belirlenen sosyal çalışma mesleğinin değerleri ve etik ilkelerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) 1-K, 2-L, 3-M
B) 5-K,3-L, 2-M
C) 1-L, 4-K, 5-M
D) 1-M, 2-K, 3-L
E) 2-M, 3-K, 4-M

C seçeneği 1-L, 4-K, 5-M eşleşmesi doğru cevaptır.

18. “Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri” olarak da adlandırılan suçlulukla ilgili uluslararası düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris Deklarasyonu
B) Pekin-Beijing Kuralları
C) Riyad İlkeleri
D) Lizbon Bildirgesi
E) Amsterdam Anlaşması

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri olarak da adlandırılan suçlulukla ilgili uluslararası düzenleme Riyad İlkeleridir. Doğru cevap c seçeneği Riyad İlkeleri olacaktır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde evlenme ve boşanmayı düzenleyen ilk kanundur?

A) Cemiyet-i Aile Kanunu
B) Hukuk-ı Aile Kararnamesi
C) Mecelle Kanunu
D) Hukuk-i Umumiye
E) Aile-i Medeni Umumiyesi

Hukuk-ı Aile Kararnamesi, Osmanlı döneminde evlenme ve boşanmayı düzenleyen ilk kanundur. Doğru cevap b seçeneği Hukuk-ı Aile Kararnamesi olacaktır.

20. I. Müdahale
II. Ön değerlendirme
III. Gözden geçirme
IV. Değerlendirme
V. Sonlandırma

Thompson’un beş aşamalı planlı değişim sürecinin yukarıdaki aşamalarının sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III, IV ve V
B) I, IV, III, II ve V
C) II, I, III, V ve IV
D) II, IV, I, III ve V
E) V, IV, III, II ve I

Ön değerlendirme, Müdahale, Gözden geçirme, Sonlandırma ve Değerlendirme Thompson’un beş aşamalı planlı değişim sürecinin aşamalarının doğru sıralamasıdır. Buna göre doğru cevap c seçeneği II, I, III, V ve IV olacaktır.

21. Sosyal çalışmacının müracaatçılarının psikososyal nitelikli sorunlarını çözmek ve gereksinimlerini gidermek, gelişim ve değişimlerini sağlamak üzere onların da katılımıyla mesleki etik ve değerler çerçevesinde kanıta dayalı bir anlayışla yapılan tüm uygulamalara ne ad verilir?

A) Sosyal hizmet felsefesi
B) Sosyal hizmetin etik ilkeleri
C) Sosyal hizmet alanları
D) Sosyal hizmet kuramları
E) Sosyal hizmet yöntemleri

Sosyal çalışmacının müracaatçılarının psikososyal nitelikli sorunlarını çözmek ve gereksinimlerini gidermek, gelişim ve değişimlerini sağlamak üzere onların da katılımıyla mesleki etik ve değerler çerçevesinde kanıta dayalı bir anlayışla yapılan tüm uygulamalara sosyal hizmet alanları adı verilir. Doğru cevap c seçeneği sosyal hizmet alanları olacaktır.

22. Aşağıdakilerden hangisi Horejsi ve Sheafor’a göre sosyal hizmet müdahale sürecinin son aşamasıdır?

A) Planlama
B) İzleme
C) Sonlandırma
D) Uygulama
E) Son değerlendirme

İzleme, Horejsi ve Sheafor’a göre sosyal hizmet müdahale sürecinin son aşamasıdır. Doğru cevap b seçeneği izleme olacaktır.

23. Planlı değişim süreci aşamaları tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme” şeklinde yedi basamaklı olarak kim tarafından sıralanmıştır?

A) Zastrow
B) Sheafor ve Horesji
C) Minchan
D) Kirst-Ashman ve Hull
E) Pincus

Planlı değişim süreci aşamaları tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme” şeklinde yedi basamaklı olarak Kirst-Ashman ve Hull tarafından sıralanmıştır. Doğru cevap d seçeneği Kirst-Ashman ve Hull olacaktır.

24. I. İletişim ve bağlantı kurma
II. Geliştirme ve muktedir kılma
III. Değerlendirme ve plan yapma
IV. Müdahale etme ve hizmet sunma
V. Mesleki yetkinliği geliştirme

Yukarıdakilerden hangileri ABD Sosyal Hizmet Eğitim ve Uygulama Konseyi’nce belirlenen sosyal çalışma öğrencilerinin sahip olması gereken yeterliklerdendir?

A) Yalnız IV
B) I ve V
C) III ve IV
D) I, II ve V
E) I, II, III, IV ve V

İletişim ve bağlantı kurma, Geliştirme ve muktedir kılma, Değerlendirme ve plan yapma, Müdahale etme ve hizmet sunma ve Mesleki yetkinliği geliştirme ABD Sosyal Hizmet Eğitim ve Uygulama Konseyi’nce belirlenen sosyal çalışma öğrencilerinin sahip olması gereken yeterliklerdendir. Buna göre doğru cevap e seçeneği I, II, III, IV ve V olacaktır.

25. Ön değerlendirme ve müdahale arasında köprü olarak ifade edilen Horejsi ve Sheafor’ın sosyal hizmet müdahale süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzleme
B) Planlama
C) Uygulama
D) Sonlandırma
E) Tanışma

Ön değerlendirme ve müdahale arasında köprü olarak ifade edilen Horejsi ve Sheafor’ın sosyal hizmet müdahale süreci aşaması planlamadır. Doğru cevap b seçeneği planlama olacaktır.

26. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet sunan kuruluştur?

A) Çocuk izlem merkezleri
B) Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
C) Çocuk destek merkezleri
D) Özel bakım merkezleri
E) Engelsiz yaşam merkezler

Çocuk izlem merkezleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet sunan kuruluştur. Doğru cevap a seçeneği Çocuk izlem merkezleri olacaktır.

27. K- Değiştirmek istenilen şey yani değişimi amaçlayan birey, aile, grup, örgüt yada topluluktur.
L- Sosyal çalışmacı ve çalıştığı kurumdur.
M- Sosyal çalışmacıyla birlikte bir değişimi isteyen yada değişimin yaratılmak istendiği birey, grup, aile, topluluk yada örgütlerdir.

1. Değişim ajanı sistemi
2. Müracaatçı sistemi
3. Eylem sistemi
4. Hedef sistemi
5. Savunuculuk sistemi

Yukarıdaki Pincus ve Minehan’a göre planlı değişim sürecinin aktörleri ve bu aktörleri oluşturanların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) 1-M, 2-K, 3-L
B) 1-K, 2-L, 3-M
C) 2-M, 3-K, 4-M
D) 4-K, 2-M, 1-L
E) 5-K,3-L, 2-M

Hedef sistemi : Değiştirmek istenilen şey yani değişimi amaçlayan birey, aile, grup, örgüt yada topluluktur.
Müracaatçı sistemi : Sosyal çalışmacıyla birlikte bir değişimi isteyen yada değişimin yaratılmak istendiği birey, grup, aile, topluluk yada örgütlerdir.
Değişim ajanı sistemi : Sosyal çalışmacı ve çalıştığı kurumdur.
Buna göre doğru cevap d seçeneği 4-K, 2-M, 1-L olacaktır.

28. Zastrow’un hangi aşamasında sosyal çalışmacı somut verileri soyutlar ve bunu kuramsal ve kurumsal bilgileriyle harmanlayarak soyut ya da kuramsal düşüncelerini yada sosyal hizmet sistemine dair bürokratik bilgisini tekrar soyuttan somuta ve hatta basite indirger ve müracaatçı ile paylaşır?

A) Süreci izleme ve sonlandırma
B) Müdahale planı
C) Müdahale için açık bir iletişim geliştirme
D) Sorunu tanımlama
E) Sonuçları değerlendirme

Zastrow’un sorunu tanımlama aşamasında sosyal çalışmacı somut verileri soyutlar ve bunu kuramsal ve kurumsal bilgileriyle harmanlayarak soyut ya da kuramsal düşüncelerini yada sosyal hizmet sistemine dair bürokratik bilgisini tekrar soyuttan somuta ve hatta basite indirger ve müracaatçı ile paylaşır. Doğru cevap d seçeneği sorunu tanımlama olacaktır.

29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının değişim yaratma yönünde birlikte çalıştığı ya da işbirliği yaptığı tüm birey, grup, örgüt ve topluluklardır?

A) Müracaatçı sistemi
B) Hedef sistemi
C) Eylem sistemi
D) Savunuculuk sistemi
E) Değişim ajanı sistemi

Eylem sistemi, sosyal çalışmacının değişim yaratma yönünde birlikte çalıştığı ya da işbirliği yaptığı tüm birey, grup, örgüt ve topluluklardır. Doğru cevap c seçeneği eylem sistemi olacaktır.

30. Sosyal hizmet müracaatçı adına değil, müracaatçıyla birlikte yapılan bir eylem olduğu için katılım ilkesi gereği müracaatçı ve ailesi yardım ilişkisine dâhil edilmelidir. Müracaatçıyla işbirliği yapmanın çeşitli teknik ve yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler kuruluşun neyi olarak nitelendirilebilir?

A) Yönetimi
B) Entegrasyon çalışmaları
C) Karşılama politikası
D) Müracaatçı sistemi
E) Süpervizyonu

Sosyal hizmet müracaatçı adına değil, müracaatçıyla birlikte yapılan bir eylem olduğu için katılım ilkesi gereği müracaatçı ve ailesi yardım ilişkisine dâhil edilmelidir. Müracaatçıyla işbirliği yapmanın çeşitli teknik ve yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler kuruluşun karşılama politikası olarak nitelendirilebilir. Doğru cevap c seçeneği karşılama politikası olacaktır.

31. Bireylerin kurumlara yönlendirilmesi ve bireylere kurumlardan kaynak aktarılması hangi sosyal hizmet müdahalesi yöntemine örnek oluşturur?

A) Birey-kurum bazında mezzo müdahale
B) Kurum-kurum bazında mezzo müdahale
C) Kurum-topluluk bazında mezzo müdahale
D) Makro müdahale
E) Mikro müdahale

Bireylerin kurumlara yönlendirilmesi ve bireylere kurumlardan kaynak aktarılması birey-kurum bazında mezzo müdahale yöntemine örnek oluşturur. Doğru cevap a seçeneği birey-kurum bazında mezzo müdahale olacaktır.

32. Aşağıdakilerden hangisi en kısa tanımıyla sosyal politika odaklı çalışma olarak ifade edilen sosyal hizmet müdahale yöntemidir?

A) Mikro müdahale
B) Makro müdahale
C) Kurum-topluluk bazında mezzo müdahale
D) Kurum-kurum bazında mezzo müdahale
E) Birey-kurum bazında mezzo müdahale

Makro müdahale, en kısa tanımıyla sosyal politika odaklı çalışma olarak ifade edilen sosyal hizmet müdahale yöntemidir. Doğru cevap b seçeneği makro müdahale olacaktır.

33. I. Bireysel olarak müracaatçının davranışı ve ilişkide olduğu aile, küçük gruplar vb. ile etkileşimleri
II. Müracaatçılara nasıl hizmet verileceği
III. Sosyal çalışmacının eğitimsel arka planı
IV. Örgütlenmeler, topluluk/toplum ve sosyal politikalar
V. Sosyal çalışmacının tutumları, sosyal hizmet mesleğine girmedeki temel eğilimleri

Yukarıdakilerden hangileri sosyal hizmet araştırmasının odağındaki konulardandır?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve V
D) I, II ve III
E) I, II, III, IV ve V

Bireysel olarak müracaatçının davranışı ve ilişkide olduğu aile, küçük gruplar vb. ile etkileşimleri, Müracaatçılara nasıl hizmet verileceği, Sosyal çalışmacının eğitimsel arka planı, Örgütlenmeler, topluluk/toplum ve sosyal politikalar ve Sosyal çalışmacının tutumları, sosyal hizmet mesleğine girmedeki temel eğilimleri sosyal hizmet araştırmasının odağındaki konulardandır. Buna göre doğru cevap e seçeneği I, II, III, IV ve V olacaktır.

34. I. Sosyal çalışmacı, kişisel deneyimlerini paylaşmak için istekli olmalıdır.
II. Müracaatçı ve sosyal çalışmacının ilişkisi sosyal eşitliğe dayanmalıdır.
III. Müracaatçının endişeleri ya da sorunları, sosyopolitik bir kapsam içerisinde değerlendirilmelidir.
IV. Müracaatçıdan yardım sürecine aktif bir katılımı beklenir.
V. Yardım sürecinde yetkilendirmeye ve güçlü bir eğitsel ögeye vurgu yapılır.

Yukarıdakilerden hangileri Horejsi ve Sheafor’a göre feminist yaklaşımın sosyal hizmet açısından önemli olan özelliklerindendir?

A) Yalnız II
B) Yalnız V
C) II ve V
D) II, III ve V
E) I, II, III, IV ve V

Sosyal çalışmacı, kişisel deneyimlerini paylaşmak için istekli olmalıdır, Müracaatçı ve sosyal çalışmacının ilişkisi sosyal eşitliğe dayanmalıdır, Müracaatçının endişeleri ya da sorunları, sosyopolitik bir kapsam içerisinde değerlendirilmelidir, Müracaatçıdan yardım sürecine aktif bir katılımı beklenir ve Yardım sürecinde yetkilendirmeye ve güçlü bir eğitsel ögeye vurgu yapılır ifadeleri Horejsi ve Sheafor’a göre feminist yaklaşımın sosyal hizmet açısından önemli olan özelliklerindendir. Buna göre doğru cevap e seçeneği I, II, III, IV ve V olacaktır.

35. Aşağıdakilerden hangisi birincil temel amacı sosyal adaleti gerçekleştirmek olan ve savunuculuğu müracaatçıların bakış açısı ve gereksinimlerini tartışma hizmeti olarak gören sosyal hizmet yaklaşımıdır?

A) Sorun çözme
B) Fonksiyonel
C) Kriz tedavisi
D) Güçlendirme
E) Psikososyal

Güçlendirme yaklaşımı, birincil temel amacı sosyal adaleti gerçekleştirmek olan ve savunuculuğu müracaatçıların bakış açısı ve gereksinimlerini tartışma hizmeti olarak gören sosyal hizmet yaklaşımıdır. Doğru cevap d seçeneği güçlendirme olacaktır.

36. I. Alan bazında uzmanlaşma
II. Sosyal hizmet araştırması
III. Sosyal eylem
IV. Makro müdahale
V. Sosyal hizmet yönetimi

Yukarıdakilerden hangileri genel sosyal çalışma yaklaşımının klasik yöntemlerinin dışında yararlandığı ek ya da yan yöntemlerdendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) II, III ve V
E) I, II, III, IV ve V

Sosyal hizmet araştırması, Sosyal eylem ve Sosyal hizmet yönetimi genel sosyal çalışma yaklaşımının klasik yöntemlerinin dışında yararlandığı ek ya da yan yöntemlerdendir. Doğru cevap d seçeneği II, III ve V olacaktır.

37. Yaşam koçluğu, psiko-sosyal destek, aile terapisi, aile danışmanlığı, grup terapileri hangi sosyal hizmet müdahalesi yöntemine örnek oluşturur?

A) Mikro müdahale
B) Toplulukla çalışma
C) Topluluk bazında mezzo müdahale
D) Makro müdahale
E) Kurum bazındaa mezzo müdahale

Yaşam koçluğu, psiko-sosyal destek, aile terapisi, aile danışmanlığı, grup terapileri Mikro müdahale yöntemine örnek oluşturur. Doğru cevap a seçeneği mikro müdahale olacaktır.

38. Uyguladığı sosyal hizmet müdahalesinde beyin fırtınası tekniğinden yararlanan bir sosyal çalışmacının yararlandığı sosyal hizmet yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güçlendirme kuramı
B) Sistem kuramı
C) Çözüm odaklı model
D) Feminist kuram
E) Davranışçı kuram

Uyguladığı sosyal hizmet müdahalesinde beyin fırtınası tekniğinden yararlanan bir sosyal çalışmacının yararlandığı sosyal hizmet yaklaşımı çözüm odaklı modeldir. Doğru cevap c seçeneği çözüm odaklı model olacaktır.

39. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmada psiko-dinamik kuramdan yararlanan sosyal çalışmacının uyguladığı müdahale tekniklerinden en dolaylı olan stratejidir?

A) Empatik tepki
B) Deneyler
C) Yorumlama
D) Sanatsal teknikler
E) Öykü anlatımı

Öykü anlatımı, sosyal çalışmada psiko-dinamik kuramdan yararlanan sosyal çalışmacının uyguladığı müdahale tekniklerinden en dolaylı olan stratejidir. Doğru cevap e seçeneği öykü anlatımı olacaktır.

40. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmada davranışçı kuramdan yararlanan sosyal çalışmacının uyguladığı müdahale tekniklerinden biridir?

A) Karşısına alma
B) Benlik saygısı çalışması
C) Model gösterme
D) Empatik tepki
E) Yorumlama

Model gösterme, sosyal çalışmada davranışçı kuramdan yararlanan sosyal çalışmacının uyguladığı müdahale tekniklerinden biridir. Doğru cevap c seçeneği model gösterme olacaktır.

41. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının vaka yöneticisi rolünün işlevlerinden biridir?

A) Müracaatçının desteklenmesi
B) Kurumlararası koordinasyon
C) Davranış değişiminin desteklenmesi
D) Psiko-sosyal değerlendirme ve tanı
E) Süreklilik arz eden bir durumda bakım

Müracaatçının desteklenmesi, sosyal çalışmacının vaka yöneticisi rolünün işlevlerinden biridir. Doğru cevap a seçeneği müracaatçının desteklenmesi olacaktır.

42. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının eğitmenlik rolünün işlevlerinden biridir?

A) Müracaatçıyı belirlemek
B) Sosyal hizmet sunumunu izlemek ve takip etmek
C) Uygulamayı değerlendirmek
D) Gündelik yaşam ve sosyal becerileri öğretmek
E) Kaynakların analizini yapmak

Gündelik yaşam ve sosyal becerileri öğretmek sosyal çalışmacının eğitmenlik rolünün işlevlerinden biridir. Doğru cevap d seçeneği gündelik yaşam ve sosyal becerileri öğretmek olacaktır.

43. Sosyal çalışma eğitimi ile kazanılması gereken becerilerin uluslararası standartlarını Müfredat Politikası Bildirisi ile tespit eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği
B) Sosyal Hizmet Uzmanları Konseyi
C) Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu
D) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
E) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

Sosyal çalışma eğitimi ile kazanılması gereken becerilerin uluslararası standartlarını Müfredat Politikası Bildirisi ile tespit eden kuruluş Sosyal Hizmet Uzmanları Konseyidir. Doğru cevap b seçeneği Sosyal Hizmet Uzmanları Konseyi olacaktır.

44. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının sahip olması gereken kurum ve örgütlerle ilgili becerilere örnek oluşturur?

A) İçtenlik ve doğal olma becerisi
B) Resmi yazabilme becerisi
C) Profesyonel sıcaklık ve anladığını belli etme becerisi
D) Bireyselleştirme becerisi
E) Dinleme becerisi

Resmi yazabilme becerisi, sosyal çalışmacının sahip olması gereken kurum ve örgütlerle ilgili becerilere örnek oluşturur. Doğru cevap b seçeneği resmi yazabilme becerisi olacaktır.

45. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının sahip olması gereken toplum ve organizasyonlarla ilgili becerilere örnek oluşturur?

A) Sözsüz iletişim becerisi
B) İşyerinde zamanın etkili kullanımı becerisi
C) Savunuculuk ve sözcülük yapma becerisi
D) Dinleme becerisi
E) Gizlilik, mahremiyeti saygı becerisi

Savunuculuk ve sözcülük yapma becerisi, sosyal çalışmacının sahip olması gereken toplum ve organizasyonlarla ilgili becerilere örnek oluşturur. Doğru cevap c seçeneği savunuculuk ve sözcülük yapma becerisi olacaktır.

46. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının sahip olması gereken bireyle ilgili ve kişilerarası ilişki kurma becerilerine örnek oluşturur?

A) Sözlü iletişim becerileri
B) Düzenleme yapabilme becerisi
C) Rapor yazma becerisi
D) Bilgi teknolojilerini kullanabilme becerisi
E) Fon oluşturma becerisi

Sözlü iletişim becerileri, sosyal çalışmacının sahip olması gereken bireyle ilgili ve kişilerarası ilişki kurma becerilerine örnek oluşturur. Doğru cevap a seçeneği sözlü iletişim becerileri olacaktır.

47. K- Sosyal Tedavi : Müracaatçının içinde bulunduğu ilişkileri anlaması, değerlendirmesi ve onlarla baş etmesi için desteklenmesidir.
L- Süpervizyon : Yönetimsel ve destekleyici boyutta meslek elemanlarının birbirine sağladığı danışmanlık ve yardımdır.
M- Davranış Değişimini Desteklemek : Sosyal çalışmacının davranışçı terapi modelini kullanarak kişinin değer karmaşasını çözmesine yardımcı olabileceği başlı başına bir müdahale biçimidir.

1. Klinik Uzmanlık ve Danışmanlık Rolü
2. Eğitmenlik Rolü
3. Vaka Yöneticisi Rolü
4. Savunuculuk Rolü
5. Çalışanları Geliştirme Rolü
6. Arabuluculuk Rolü

Yukarıdaki sosyal çalışmacının mesleki rolleri ve bu rollere ilişkin işlevlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) 1-K, 2-M, 5-L
B) 1-K, 2-L, 3-M
C) 1-M, 2-K, 3-L
D) 2-M, 3-K, 4-M
E) 5-K,3-L, 2-M

Klinik Uzmanlık ve Danışmanlık Rolü : Sosyal Tedavi : Müracaatçının içinde bulunduğu ilişkileri anlaması, değerlendirmesi ve onlarla baş etmesi için desteklenmesidir.
Eğitmenlik Rolü : Davranış Değişimini Desteklemek : Sosyal çalışmacının davranışçı terapi modelini kullanarak kişinin değer karmaşasını çözmesine yardımcı olabileceği başlı başına bir müdahale biçimidir.
Çalışanları Geliştirme Rolü : Süpervizyon : Yönetimsel ve destekleyici boyutta meslek elemanlarının birbirine sağladığı danışmanlık ve yardımdır.
Buna göre doğru cevap a seçeneği 1-K, 2-M, 5-L olacaktır.

48. I. Sosyal politikaların analizi
II. Sosyal sorunlarla ilgili kamuoyu yaratılması
III. Sosyal kaynakların geliştirilmesi
IV. Sosyal sosyal sorunların analizi

Yukarıdakilerden hangileri sosyal çalışmacının değişim ajanı rolünün işlevlerindendir?

A) Yalnız IV
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) I, II, III ve IV

Sosyal politikaların analizi, Sosyal sorunlarla ilgili kamuoyu yaratılması, Sosyal kaynakların geliştirilmesi ve Sosyal sosyal sorunların analizi sosyal çalışmacının değişim ajanı rolünün işlevlerindendir. Buna göre doğru cevap e seçeneği I, II, III ve IV olacaktır.

49. I. Müracaatçının durum analizinin yapılması
II. Davranış değişimini desteklemek
III. Müracaatçının değerlendirilmesi
IV. Sosyal hizmet sistemi içinde bağlantıları kurma

Yukarıdakilerden hangileri sosyal çalışmacının arabuluculuk rolünün işlevlerindendir?

A) Yalnız III
B) I ve IV
C) II ve V
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Müracaatçının durum analizinin yapılması ve Sosyal hizmet sistemi içinde bağlantıları kurma sosyal çalışmacının arabuluculuk rolünün işlevlerindendir. Buna göre doğru cevap b seçeneği I ve IV olacaktır.

50. Aşağıdakilerden hangisi Baer ve Federico tarafından sıralanan sosyal çalışma uygulamasında sahip olunması gereken becerilerden biri değildir?

A) Bilgi toplama ve değerlendirme
B) Strateji belirleme
C) Birey, grup ve topluluklarla uygulama
D) Profesyonel benlik kullanımı
E) Değerlendirme

Strateji belirleme, Baer ve Federico tarafından sıralanan sosyal çalışma uygulamasında sahip olunması gereken becerilerden biri değildir. Doğru cevap b seçeneği strateji belirleme olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.